medmeticgroup

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าหลังการรับบริการ (Postcare Agent)

สมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Duties and Responsibilities)

1.        ดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับบริการในการเข้ารับบริการและหลังรับบริการให้เป็นไปอย่างราบรื่น

2.        สื่อสารกับผู้รับบริการด้วยความเข้าใจ สุภาพ และถูกต้อง ทั้งการสื่อสารต่อหน้าและการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์

3.        มีความรู้ด้านการพยาบาลเบื้องต้น และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคลินิกเป็นอย่างดี

4.        สามารถแนะนำและให้ข้อมูลสินค้าและบริการเบื้องต้น ที่ตอบโจทย์ผู้รับบริการและทำให้ผู้รับบริการมีความสุขและความมั่นใจมากขึ้น

5.        สามารถตอบคำถามต่าง ๆ ของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและมืออาชีพ

6.        สร้างความพึงพอใจในการรับบริการและหลังรับบริการให้แก่ผู้รับบริการให้อยู่ในเกณฑ์ดี

7.        สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับบริการกับคลินิกอย่างยั่งยืน

8.        ติดตามอาการผู้รับบริการ พร้อมให้คำแนะนำหลังรับบริการได้อย่างมืออาชีพ

9.        ดูแลและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และรวดเร็ว

10.     สามารถสื่อสารและประสานงานกับแพทย์ แผนกหรือส่วนงานต่าง ๆ และผู้รับบริการ เพื่อดำเนินงานหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

11.     ปฏิบัติงานตามกระบวนการและมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

12.     จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

13.     ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


 

คุณสมบัติ

1.        เพศหญิง อายุ 18-30 ปี

2.        วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

3.        บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี มนุษยสัมพันธ์ดี

4.        มีใจรักงานบริการ

5.        มีทักษะการสื่อสารดี

6.        สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ Microsoft Office ได้คล่องแคล่ว

7.        สามารถใช้แอปพลิเคชันสื่อสารบนโทรศัพท์มือถือ เช่น LINE เป็นต้น ได้อย่างคล่องแคล่ว

8.        หากมีประสบการณ์งานด้านการบริการหรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9.        มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะการทำงานที่มีความกดดันได้