hrmpa

Load Control Supervisor

สมัครตำแหน่งนี้

 

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด

เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Load Control Supervisor

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน ณ (สถานีสุวรรณภูมิ) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เลขที่ 999 ม.1 คอน คอร์ส A,

ยูนิต A1-062,G1-048 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

 

รูปแบบ :  งานประจำ

เวลาทำงาน :  สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ :  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ. สมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

            - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่จำเป็น เอกสารประกอบ แบบฟอร์ม ณ จุดใช้งาน

            - สื่อสารกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

            - รายงานเหตุการณ์ / อุบัติเหตุทั้งหมด ตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการแก้ไข / ป้องกันเพื่อกำจัดการเกิดซ้ำ

            - จัดการและประสานงานกิจกรรมควบคุมระวางบรรทุกเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องบินจะปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลา

            - ส่งรายงานความเสียหายหรือความผิดปกติใด ๆ ให้กับผู้จัดการผลัดส่วนควบคุมระวางบรรทุกเพื่อสอบสวนทันที

            - การวางแผนและการบันทึกเพื่อจัดทำรายงานการเรื่องการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่ส่งผลต่อการปฎิบัติงาน

 

เพศ :  ชาย,หญิง

อายุ :  21-45 ปี

ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

ประสบการณ์ :  หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม :                                          

             - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

             - สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารไดี

             - มีความเป็นผู้นำและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

             - สามารถควบคุมและดูแลพนักงานในด้านการปฏิบัติงาน

             - มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน เขียน  ได้เป็นอย่างดี

             - มีผลคะแนน TOEIC

             - มีทัศนคติที่ดี, ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน

             - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

             - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

        

สวัสดิการ :

              - ค่าครองชีพ 

              - ค่าเบี้ยขยัน

              - ค่าทำงานล่วงเวลา ( OT )

              - ตรวจสุขภาพประจำปี

              - ประกันสังคม

เอกสาร :

              - รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ลงชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่าย) จำนวน 6 รูป

               - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ชุด

               - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด

               - สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 4 ชุด

               - เอกสารแสดงผลตรวจประวัติอาชญากรรม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                 (ผลตรวจไม่พบประวัติ)  สำเนาจำนวน 4 ชุด 

               - ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น) ตัวจริงและสำเนา จำนวน 4 ชุด

               - สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพทางทหาร สด.8, สด.43, สด.46

                 (นำเอกสารตัวจริงมายื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่) และสำเนา จำนวน 4 ชุด

                - เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (นำเอกสารตัวจริงมายื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่) สำเนา จำนวน 4 ชุด

หมายเหตุ :

             1. กรุณากรอกข้อมูลและรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงินในเอกสารทุกฉบับ

                  2. เอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมต้องไม่พบประวัติคดีผิดกฎหมาย

                  3. เอกสารใบรับรองแพทย์ต้องพบว่าร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแบบฟอร์ม

                      (รายการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน) ด้านล่าง

                  4. บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามรายการด้านบน

 

รายการตรวจสุขภาพ :

                1. น้ำหนักตัวส่วนสูงความดันชีพจร

                2. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สายตา (ขวาซ้าย)ตาบอดสี  (ปกติ, ไม่ปกติ)

                3. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

                4. ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายโดยทั่วไป (พร้อมในการทำงาน)

                5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

                6. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด

                7. ไม่เป็นโรคลมชัก โรคความดันโลหิต หรือโรคที่ทำให้มีอาการวูบและโรคที่มีโอกาสทำให้หมดสติ