hrmpa

Load Control Agent

สมัครตำแหน่งนี้

 

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด

เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Load Control Agent

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน (สถานีสุวรรณภูมิ) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เลขที่ 999 ม.1 คอน คอร์ส A,

ยูนิต A1-062,G1-048 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

 

 

รูปแบบ :  งานประจำ

เวลาทำงาน :  สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ :  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ. สมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :      - ประสานงานกับฝ่ายการโดยสาร(เคาน์เตอร์เช็คอิน)และเจ้าหน้าที่
 
ขนส่งสินค้า(คาร์โก้) สำหรับขอข้อมูลปริมาณสินค้าและข้อมูลอื่นๆ                                 

                                     - วางแผนการกระจายน้ำหนัก (Weight distribution) เตรียมคำแนะนำ
  
ในการบรรทุก และดูแลการบรรทุกเครื่องบิน

                                     - จัดเตรียมหรือประสานงานการจัดเตรียมรายการสินค้า

                                       (Cargo   Manifest) ตามความเหมาะสม

                                     - จัดเตรียม Load Sheet ให้กับลูกเรือ

                                     - ส่งข้อความ LDM/CPM ถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องหลังจากเที่ยวบินออกเดินทาง

                                     - กำกับดูแลการขนถ่ายเพื่อตรวจสอบจำนวนชิ้นที่ได้รับตามที่ปรากฏใน Cargo Manifest

 

เพศ :  ชาย,หญิง

อายุ :  21 - 45 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

ประสบการณ์ :  หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน

                              จะพิจารณาเป็นพิเศษ / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม :                                          

                         - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

                         - สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารไดี

                         - มีความเป็นผู้นำและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

                         - สามารถควบคุมและดูแลพนักงานในด้านการปฏิบัติงาน

                         - มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

                         - มีผลคะแนน TOEIC

                         - มีทัศนคติที่ดี, ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน

                         - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

                         - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

        

สวัสดิการ :            

                          - ค่าครองชีพ

                          - ค่าเบี้ยขยัน

        - ค่าทำงานล่วงเวลา ( OT )

                           - ตรวจสุขภาพประจำปี

                           - ประกันสังคม

เอกสาร :

                          - รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ลงชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่าย) จำนวน 6 รูป

                           - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ชุด

                           - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด

                           - สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 4 ชุด

                           - เอกสารแสดงผลตรวจประวัติอาชญากรรม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                              (ผลตรวจไม่พบประวัติ)  สำเนาจำนวน 4 ชุด 

                           - ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น) ตัวจริงและสำเนา จำนวน 4 ชุด

                           - สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพทางทหาร สด.8, สด.43, สด.46

                             (นำเอกสารตัวจริงมายื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่) และสำเนา จำนวน 4 ชุด

                           - เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (นำเอกสารตัวจริงมายื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่) สำเนา จำนวน 4 ชุด

หมายเหตุ :

             1. กรุณากรอกข้อมูลและรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงินในเอกสารทุกฉบับ

                  2. เอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมต้องไม่พบประวัติคดีผิดกฎหมาย

                  3. เอกสารใบรับรองแพทย์ต้องพบว่าร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแบบฟอร์ม

                      (รายการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน) ด้านล่าง

                  4. บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามรายการด้านบน

 

รายการตรวจสุขภาพ :

 

                1. น้ำหนักตัว, ส่วนสูง, ความดัน, ชีพจร

                2. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สายตา (ขวา, ซ้าย), ตาบอดสี  (ปกติ, ไม่ปกติ)

                3. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

                4. ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายโดยทั่วไป (พร้อมในการทำงาน)

                5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

                6. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด

                7. ไม่เป็นโรคลมชัก โรคความดันโลหิต หรือโรคที่ทำให้มีอาการวูบและโรคที่มีโอกาสทำให้หมดสติ