hrmpa

Ramp Supervisor

สมัครตำแหน่งนี้

                                                 กรุณาคลิกสมัครเข้าเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิก Log in และคลิกสมัครด้านล่าง

 

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด

 

เปิดรับสมัครตำแหน่ง : Ramp Supervisor

 

รูปแบบ : งานประจำ

เวลาทำงาน : สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ : สนามบินนครศรีธรรมราช 589 หมู่ 1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

วางแผนมอบหมายหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับ ตำแหน่งและความสามารถ

- ดูแลควบคุมการทำงานให้เป็นไปตาม OPM และถูกระเบียบตามที่ส่วนงานของท่าอากาศยานกำหนด

- คอยตรวจสอบและรายงานการทำงานของพนักงาน ให้เกิดความปลอดภัย สามารถทำหน้าที่แทนในกรณีที่พนักงานไม่เพียงพอได้

เพศ : ชาย

อายุ : 21-45 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ประสบการณ์ : ผ่านงานตำแหน่งหัวหน้างานด้านงานบริการลานจอดโดยต้องปฏิบัติงานในหน้าที่นี้อย่าง ต่อเนื่อง อย่างน้อย 4 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

- ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาอย่างน้อย 2 ปี

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

- สามารถใช้ทักษะในการอ่านและเขียนได้ระดับดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีใจรักงานบุคลิกภาพดี ควบคุมอารมณ์ได้ดีภายใต้แรงกดดัน

- ละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีภาวะเป็นผู้นำ

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง

- สามารถขับรถดันอากาศยานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- เปิดใจเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

 

สวัสดิการ :

- ค่าครองชีพ

- ค่าเบี้ยขยัน

- ค่าทำงานล่วงเวลา

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสังคม

 

หมายเหตุ : 

- กรุณากรอกข้อมูลและรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงินในเอกสารทุกฉบับ
    - เอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมต้องไม่พบประวัติคดีผิดกฎหมาย
    - เอกสารใบรับรองแพทย์ต้องพบว่าร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแบบฟอร์ม
    - รายการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน) ด้านล่าง
    - บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามรายการด้านบน

 เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครงาน จำนวน 1 ชุด

2. Resume จำนวน 1 ชุด

3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ลงชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่าย) จำนวน 6 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ชุด

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด

6. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด

7. เอกสารการตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้น (ระบุว่า "ไม่พบ" ประวัติอาชญากรรม) จำนวน 1 ชุด

8. ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น) จำนวน 1 ชุด

9. สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางทหาร สด8, สด43, สด46 จำนวน 4 ชุด

10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ จำนวน 4 ชุด

11. สำเนาใบรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ชุด

รายการตรวจสุขภาพ

- ความดัน, ชีพจร, น้ำหนัก, ส่วนสูง

- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สายตา (ขวา, ซ้าย), ตาบอดสี (ปกติ, ไม่ปกติ)

- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

- ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายโดยทั่วไป (พร้อมในการทำงาน)

- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

- ตรวจปัจสาวะเพื่อหาสารเสพติด

- ไม่เป็นโรคลมชัก, โรคความดันโลหิต, หรือโรคที่ทำให้อาการวูบและโรคที่มีโอกาสทำให้หมดสติ