hrmpa

Kitchen Attendant

สมัครตำแหน่งนี้

กรุณาคลิกสมัครเข้าเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิก Log in และคลิกสมัครด้านล่าง

 

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด

เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Kitchen Attendant

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน (สถานีสุวรรณภูมิ) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

 

รูปแบบ :  งานประจำ

เวลาทำงาน :  สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ :  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ. สมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :      

- เตรียมวัตถุดิบ ผลิต/อุ่นอาหารและจัดวางที่จุดบริการอาหารตามรูปแบบที่กำหนด

- ตรวจดูความสะอาดเรียบร้อยและความพอเพียงของอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะ

  ก่อนและระหว่างการให้บริการ

- ตรวจเช็คอาหาร เครื่องปรุงอาหารให้ถูกต้องตามประเภท และ ตรงตามจำนวนที่สั่ง

- จัดเก็บและถนนอาหาร วัตถุดิบต่างๆในการประกอบอาหาร แต่ละประเภทให้เหมาะสม

- ควบคุมการเบิกใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในครัว

- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน

- ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในครัวรวมทั้งจัดเก็บให้เป็นระเบียบ

- ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ในครัว พื้นที่เตรียมงานให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยตรงตาม

  มาตรฐานกำหนด

- บันทึกรายการอุปกรณ์แตกหักเสียหายชำรุด บันทึก/ควบคุมการใช้ ของมีคมและจัดเก็บ

  ข้อมูลต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด

 

เพศ :  ชาย,หญิง

อายุ :  21 - 28 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา :  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

                       หรือ ปวช. ทางด้านคหกรรม

ประสบการณ์ :  มีประสบการณ์ การทำงานด้านอาหารโดยตรง

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :                                          

- สื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอสมควร

- มีบุคลิกภาพ อัธยาศัย และมนุษยสัมพันธ์เหมาะสมกับงานบริการ

        

สวัสดิการ :            

- ค่าครองชีพ

- ค่าเบี้ยขยัน

- ค่าทำงานล่วงเวลา ( OT )

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสังคม

เอกสาร :

- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ลงชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่าย) จำนวน 6 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด

- สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 4 ชุด

- เอกสารแสดงผลตรวจประวัติอาชญากรรม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  (ผลตรวจไม่พบประวัติ)  สำเนาจำนวน 4 ชุด 

- ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น) ตัวจริงและสำเนา จำนวน 4 ชุด

- สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพทางทหาร สด.8, สด.43, สด.46

  (นำเอกสารตัวจริงมายื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่) และสำเนา จำนวน 4 ชุด

- เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (นำเอกสารตัวจริงมายื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่) สำเนา จำนวน 4 ชุด

หมายเหตุ :

1. กรุณากรอกข้อมูลและรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงินในเอกสารทุกฉบับ

    2. เอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมต้องไม่พบประวัติคดีผิดกฎหมาย

    3. เอกสารใบรับรองแพทย์ต้องพบว่าร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแบบฟอร์ม

       (รายการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน) ด้านล่าง

    4. บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามรายการด้านบน

 

รายการตรวจสุขภาพ :

1. น้ำหนักตัวส่วนสูงความดันชีพจร

2. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สายตา (ขวาซ้าย)ตาบอดสี  (ปกติ, ไม่ปกติ)

3. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

4. ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายโดยทั่วไป (พร้อมในการทำงาน)

5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

6. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด

7. ไม่เป็นโรคลมชัก โรคความดันโลหิต หรือโรคที่ทำให้มีอาการวูบและโรคที่มีโอกาสทำให้หมดสติ