hrmpa

Safety Officer in Professional

สมัครตำแหน่งนี้

กรุณาคลิกสมัครเข้าเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิก Log in และคลิกสมัครด้านล่าง

 

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด

เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Safety Officer in Professional

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน (สถานีสุวรรณภูมิ) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เลขที่ 999 ม.1 คอน คอร์ส A ยูนิต A1-062,G1-048 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

 

รูปแบบ :  งานประจำ

เวลาทำงาน :  จันทร์ - ศุกร์ (เวลา 9.00 - 18.00 น.)

สถานที่ :  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ. สมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :      

- นำเสนอผลงานโครงการความปลอดภัยให้คำเสนอแนะ แจ้งปัญหาและแนวทางการ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

- แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตึอันจะเกิดความไม่

  ปลอดภัยในการทำงาน

- ควบคุมติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

- เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับ

  สถานประกอบการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

- ปรับปรุง ตรวจสอบ ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน และ ประสานงานในการดำเนินการ

  แก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กำกับ ดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง / มาตรการ ด้านความปลอดภัยในการ

  ทำงาน

- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

- สำรวจ ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทำงาน 5 ส. ในพื้นที่การทำงาน

- ร่วมทำการสอบสวนอุบัติเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติและจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในการทำงาน

- จัดทำรายงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการภายนอกเกี่ยวกับความ ปลอดภัยในการทำงาน

- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้น

  ทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงาน

  ในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

- จัดอบรมพนักงานหลักสูตรความปลอดภัยขั้นต้นครบตามที่กฎหมายกำหนด

 

เพศ :  ชาย,หญิง

อายุ :  25 - 30 ปี

ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

                        หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : 2 - 3 ปีขึ้นไป

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :                                          

- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งาน

  โปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารได้ดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการติดต่องานหรือให้คพปรึกษา สุภาพ 

  และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความกระตือรือร้นมนการเรีนยรู้งานใหม่ๆ

- หากมีประสบการณ์งานระบบความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย จะ

  พิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ด้านกฎหมายการบิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ       

 

สวัสดิการ :            

- ค่าครองชีพ

- ค่าเบี้ยขยัน

- ค่าทำงานล่วงเวลา ( OT )

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสังคม

เอกสาร :

- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ลงชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่าย) จำนวน 6 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด

- สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 4 ชุด

- เอกสารแสดงผลตรวจประวัติอาชญากรรม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  (ผลตรวจไม่พบประวัติ)  สำเนาจำนวน 4 ชุด 

- ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น) ตัวจริงและสำเนา จำนวน 4 ชุด

- สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพทางทหาร สด.8, สด.43, สด.46

  (นำเอกสารตัวจริงมายื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่) และสำเนา จำนวน 4 ชุด

- เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (นำเอกสารตัวจริงมายื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่) สำเนา จำนวน 4 ชุด

หมายเหตุ :

1. กรุณากรอกข้อมูลและรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงินในเอกสารทุกฉบับ

    2. เอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมต้องไม่พบประวัติคดีผิดกฎหมาย

    3. เอกสารใบรับรองแพทย์ต้องพบว่าร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแบบฟอร์ม

       (รายการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน) ด้านล่าง

    4. บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามรายการด้านบน

 

รายการตรวจสุขภาพ :

1. น้ำหนักตัวส่วนสูงความดันชีพจร

2. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สายตา (ขวาซ้าย)ตาบอดสี  (ปกติ, ไม่ปกติ)

3. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

4. ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายโดยทั่วไป (พร้อมในการทำงาน)

5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

6. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด

7. ไม่เป็นโรคลมชัก โรคความดันโลหิต หรือโรคที่ทำให้มีอาการวูบและโรคที่มีโอกาสทำให้หมดสติ