jcpr

MEDIA PLANNER

- วางแผน Media Plan ให้กับทางลูกค้า โดยทำการวางแผนควบคุม Budget ในการทำโฆษณาเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

- มีความรู้ในเครื่องมือ Facebook Ad Manager และ Google Ads เป็นอย่างดี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- ทำงานละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
สมัครตำแหน่งนี้