hrmpa

Porter

สมัครตำแหน่งนี้

                                                 กรุณาคลิกสมัครเข้าเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิก Log in และคลิกสมัครด้านล่าง

 

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด

                   

เปิดรับสมัครตำแหน่ง : Porter

 

รูปแบบ : งานประจำ

เวลาทำงาน : สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ : บริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานตรัง เลขที่ 170 หมู่ที่ 12 ถนนตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- บริการผู้โดยสารภายในสนามบิน

- ทำหน้าที่ยกสัมภาระของผู้โดยสารที่มา Check In

- เข็น Wheelchair ให้แก่ผู้โดยสาร

 

เพศ : ชาย

อายุ : 21-45 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

- เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

- มีประสบการณ์การทำงานในลานจอดอากาศยานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ไม่มีคดีลักทรัพย์และ คดียาเสพติด

 

สวัสดิการ :

- ค่าครองชีพ

- ค่าเบี้ยขยัน

- ค่าทำงานล่วงเวลา

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสังคม

 

หมายเหตุ : 

- กรุณากรอกข้อมูลและรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงินในเอกสารทุกฉบับ
    - เอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมต้องไม่พบประวัติคดีผิดกฎหมาย
    - เอกสารใบรับรองแพทย์ต้องพบว่าร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแบบฟอร์ม
    - รายการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน) ด้านล่าง
    - บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามรายการด้านบน

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครงาน จำนวน 1 ชุด

2. Resume จำนวน 1 ชุด

3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ลงชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่าย) จำนวน 6 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ชุด

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด

6. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด

7. เอกสารการตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้น (ระบุว่า "ไม่พบ" ประวัติอาชญากรรม) จำนวน 1 ชุด

8. ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น) จำนวน 1 ชุด

9. สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางทหาร สด8, สด43, สด46 จำนวน 4 ชุด

10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ จำนวน 4 ชุด

11. สำเนาใบรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ชุด

รายการตรวจสุขภาพ

- ความดัน, ชีพจร, น้ำหนัก, ส่วนสูง

- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สายตา (ขวา, ซ้าย), ตาบอดสี (ปกติ, ไม่ปกติ)

- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

- ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายโดยทั่วไป (พร้อมในการทำงาน)

- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

- ตรวจปัจสาวะเพื่อหาสารเสพติด

- ไม่เป็นโรคลมชัก, โรคความดันโลหิต, หรือโรคที่ทำให้อาการวูบและโรคที่มีโอกาสทำให้หมดสติ