hrmpa

General Helper

สมัครตำแหน่งนี้

กรุณาคลิกสมัครเข้าเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิก Log in และคลิกสมัครด้านล่าง

 

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด

เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง General Helper

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน (สถานีสุวรรณภูมิ) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

 

รูปแบบ :  งานประจำ

เวลาทำงาน :  สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ :  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ. สมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :      

- ดูแลความสะอาดทุกจุดบริการภายในห้องรับรองพิเศษให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการ

- จัดเก็บภาชนะ แก้วน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้แล้วทันที

- ทำความสะอาดและจัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

- ทำความสะอาดแก้วน้ำ และภาชนะต่างๆ พร้อมจัดเก็บให้เป็นระเบียบ

ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ภายในห้องรับรองพิเศษ

- แยกขยะและนำไปทิ้งในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

- เบิกอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ จัดเก็บให้เป็นรัเบียบรวมถึงตรวจเช็คอุปกรณ์ และเครื่องอำนวย

  ความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เมื่อพบอุปกรณ์ชำรุดให้รายงานพนักงานบริษัท

  รับทราบทันที

- บันทึกรายการอุปกรณ์แตกหักเสียหายชำรุด บันทึกและควบคุมการใช้ของมีคมและจัดเก็บ

  ข้อมูลต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด

 

เพศ :  ชาย,หญิง

อายุ :  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

ระดับการศึกษา :  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

ประสบการณ์ :  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :                                          

- มีบุคลิกภาพ อัธยาศัย และมนุษยสัมพันธ์เหมาะสมกับงานบริการ

        

สวัสดิการ :            

- ค่าครองชีพ

- ค่าเบี้ยขยัน

- ค่าทำงานล่วงเวลา ( OT )

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสังคม

เอกสาร :

- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ลงชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่าย) จำนวน 6 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด

- สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 4 ชุด

- เอกสารแสดงผลตรวจประวัติอาชญากรรม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  (ผลตรวจไม่พบประวัติ)  สำเนาจำนวน 4 ชุด 

- ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น) ตัวจริงและสำเนา จำนวน 4 ชุด

- สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพทางทหาร สด.8, สด.43, สด.46

  (นำเอกสารตัวจริงมายื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่) และสำเนา จำนวน 4 ชุด

- เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (นำเอกสารตัวจริงมายื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่) สำเนา จำนวน 4 ชุด

หมายเหตุ :

1. กรุณากรอกข้อมูลและรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงินในเอกสารทุกฉบับ

    2. เอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมต้องไม่พบประวัติคดีผิดกฎหมาย

    3. เอกสารใบรับรองแพทย์ต้องพบว่าร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแบบฟอร์ม

       (รายการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน) ด้านล่าง

    4. บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามรายการด้านบน

 

รายการตรวจสุขภาพ :

1. น้ำหนักตัวส่วนสูงความดันชีพจร

2. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สายตา (ขวาซ้าย)ตาบอดสี  (ปกติ, ไม่ปกติ)

3. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

4. ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายโดยทั่วไป (พร้อมในการทำงาน)

5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

6. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด

7. ไม่เป็นโรคลมชัก โรคความดันโลหิต หรือโรคที่ทำให้มีอาการวูบและโรคที่มีโอกาสทำให้หมดสติ