hrmpa

Customer Service Supervisor

สมัครตำแหน่งนี้

กรุณาคลิกสมัครเข้าเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิก Log in และคลิกสมัครด้านล่าง

 

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด

 

เปิดรับสมัครตำแหน่ง : Customer Service Supervisor

 

รูปแบบ : งานประจำ

เวลาทำงาน : สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 

- บริการผู้โดยสารภายในสนามบิน โดยควบคุม ดูแล และช่วยแก้ไข

  ปัญหาการทำงานของพนักงาน Customer Service Agent

- ตรวจสอบดูแลการทำงานของพนักงานในทีมให้เป็นไปตามมาตรฐาน

  การบิน และ มาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท

 

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ : 21-45 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)

ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

- เพศชายผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในการจัดทำเอกสารได้ดี

- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ

- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

- TOEIC ขั้นต่ำ 500 คะแนน

- มีทัศนคติที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 

สวัสดิการ :

- ค่าครองชีพ

- ค่าเบี้ยขยัน

- ค่าทำงานล่วงเวลา

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสังคม

 

หมายเหตุ : 

- กรุณากรอกข้อมูลและรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงินในเอกสารทุกฉบับ
    - เอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมต้องไม่พบประวัติคดีผิดกฎหมาย
    - เอกสารใบรับรองแพทย์ต้องพบว่าร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแบบฟอร์ม
    - รายการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน) ด้านล่าง
    - บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามรายการด้านบน

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครงาน จำนวน 1 ชุด

2. Resume จำนวน 1 ชุด

3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ลงชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่าย) จำนวน 6 รูป

4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ชุด

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด

6. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด

7. เอกสารการตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้น (ระบุว่า "ไม่พบ" ประวัติอาชญากรรม) จำนวน 1 ชุด

8. ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น) จำนวน 1 ชุด

9. สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางทหาร สด8, สด43, สด46 จำนวน 4 ชุด

10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ จำนวน 4 ชุด

11. สำเนาใบรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ชุด

รายการตรวจสุขภาพ

- ความดัน, ชีพจร, น้ำหนัก, ส่วนสูง

- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สายตา (ขวา, ซ้าย), ตาบอดสี (ปกติ, ไม่ปกติ)

- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

- ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายโดยทั่วไป (พร้อมในการทำงาน)

- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

- ตรวจปัจสาวะเพื่อหาสารเสพติด

- ไม่เป็นโรคลมชัก, โรคความดันโลหิต, หรือโรคที่ทำให้อาการวูบและโรคที่มีโอกาสทำให้หมดสติ