Positions - Installation, Maintenance, and Repair

กลุ่มหลักนี้ประกอบด้วยอาชีพดังต่อไปนี้: First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers; ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ช่างอัตโนมัติและช่างซ่อมเครื่องสำนักงาน ผู้ติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์วิทยุเซลลูล่าร์และทาวเวอร์ ผู้ติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์โทรคมนาคมยกเว้นผู้ติดตั้งไลน์ ช่างเทคนิค Avionics; มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องมือไฟฟ้าและช่างซ่อมที่เกี่ยวข้อง ช่างติดตั้งและซ่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์การขนส่ง ช่างซ่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ช่างซ่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โรงไฟฟ้าสถานีย่อยและรีเลย์ ผู้ติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ผู้ติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ผู้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและสัญญาณเตือนไฟไหม้ ช่างอากาศยานและช่างบริการ ตัวถังยานยนต์และช่างซ่อมที่เกี่ยวข้อง ช่างติดตั้งและซ่อมกระจกรถยนต์ ช่างเทคนิคและกลศาสตร์บริการยานยนต์; กลศาสตร์รถบัสและรถบรรทุกและผู้เชี่ยวชาญเครื่องยนต์ดีเซล กลศาสตร์อุปกรณ์ฟาร์มและช่างเทคนิคบริการ กลไกเครื่องจักรกลหนักมือถือยกเว้นเครื่องยนต์ ช่างซ่อมรถราง; ช่างกลและช่างบริการเรือยนต์ กลศาสตร์รถจักรยานยนต์; อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกและกลไกเครื่องยนต์ขนาดเล็กอื่น ๆ ช่างซ่อมจักรยาน; ช่างเทคนิคบริการยานพาหนะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ช่างซ่อมยางและช่างเปลี่ยนยาง; ช่างซ่อมประตูกล ตัวควบคุมและผู้ติดตั้งและซ่อมวาล์วยกเว้นประตูเครื่องกล กลไกและตัวติดตั้งระบบทำความร้อนเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ช่างซ่อมเครื่องใช้ในบ้าน; กลศาสตร์เครื่องจักรอุตสาหกรรม คนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร; มิลล์ไรท์; ช่างซ่อมวัสดุทนไฟยกเว้น Brickmasons; ผู้ติดตั้งและซ่อมสายไฟฟ้ากำลัง ผู้ติดตั้งและซ่อมสายโทรคมนาคม ช่างซ่อมกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์ ช่างซ่อมและจูนเครื่องดนตรี ช่างซ่อมนาฬิกาและนาฬิกา; ช่างซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำอื่น ๆ ทั้งหมด คนงานซ่อมบำรุงและซ่อมบำรุงทั่วไป ช่างบริการกังหันลม; ผู้ให้บริการและซ่อมเครื่องหยอดเหรียญและเครื่องสวนสนุก นักดำน้ำเชิงพาณิชย์; ช่างกุญแจและช่างซ่อมตู้เซฟ อาคารผลิตและผู้ติดตั้งบ้านเคลื่อนที่ Riggers; ช่างซ่อมสวิตช์สัญญาณและราง; ผู้ช่วยเหลือ - คนงานติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซม คนงานติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมอื่น ๆ ทั้งหมด
เลขที่ ตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง วุฒิการศึกษา บริษัท เริ่มต้น สิ้นสุด สร้างเมื่อ

Page 1 of 1, showing 0 record(s) out of 0 total